bejegyezte: admin |

Különös közzététel

Különös közzétételi lista
Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium
OM 030180
1. Iskolai dokumentumok

2. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához és a 
nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
 
 
3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

2012
2010 
4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
 
 
 
5. Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve
 
Érettségi vizsgák eredményei 2013. május-június
 
Összes vizsga száma: 570
Érdemjegyek átlaga: 4,35
Százalékok átlaga: 71
Tantárgyanként részletezve: erettsegi2013.pdf
 
Érettségi vizsgák eredményei 2012. május-június
 
Összes vizsga száma: 636
Érdemjegyek átlaga: 4,09
Százalékok átlaga: 69
Tantárgyanként és vizsgaszintenként részletesen – erettsegi2012.pdf
 
Érettségi vizsgák eredményei 2011. május-júniusÖsszes vizsga száma: 658
Érdemjegyek átlaga: 4,06
Százalékok átlaga: 69Tantárgyanként és vizsgaszintenként részletesen – erettsegi2011.pdf
Érettségi vizsgák eredményei 2010. május-június
Összes vizsga száma: 713
Érdemjegyek átlaga: 4,29
Százalékok átlaga: 74

 

Tantárgyanként és vizsgaszintenként részletesen – erettsegi2010.pdf

Érettségi vizsgák eredményei 2009. május-június  
Összes vizsga száma: 594
Érdemjegyek átlaga: 4,27
Százalékok átlaga: 73

Tantárgyanként és vizsgaszintenként részletesen – erettsegi2009.pdf

Érettségi vizsgák eredményei 2008. május-június    
Összes vizsga száma: 631
Érdemjegyek átlaga: 4,25
Százalékok átlaga: 71
Tantárgyanként és vizsgaszintenként részletesen – erettsegi2008.pdf
6. A szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége
szakkörök
Az iskola a hagyományainak megfelelő (természettudományos, technikai, vöröskeresztes, művészeti) szakköröket hirdetheti meg, de a tanulók és a szülők újak szervezését is kezdeményezhetik. A szakköri foglalkozásokra a szorgalmi időszak keretén belül lehet jelentkezni.
A szakkörök indításáról és arról, hogy mely szakköri foglalkozás legyen ingyenesen igénybe vehető, a szakmai munkaközösség és a szülői szervezet véleményének meghallgatásával az igazgató dönt. A szakköri foglalkozások legkésőbb októberben kezdődnek és május végéig tartanak.
A foglalkozás időtartama általában heti 1 óra (45 perc).
A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek, erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni.mindennapos testedzés
Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a kötelező tanórai testnevelés árán és a szabadon választható délutáni sportfoglalkozásokon biztosítja.
A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanárok szervezik a szorgalmi időre. A tanulók részvétele önkéntes, de törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb számban vegyenek részt.
A délutáni sportfoglalkozásokat az iskolai diáksportkör és a tömegsport keretében kell megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni.
Az iskolai diáksportkör diákönkormányzatként működik, melynek munkáját az iskola igazgatója által megbízott testnevelő tanár segíti.
Az iskolai diáksportkör foglalkozásait a tanévenként az iskolai munkatervben vagy tantárgyfelosztásban meghatározott napokon és időben, az ott meghatározott sportágakban a felnőtt vezető irányításával kell megszervezni.
A délutáni tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, hogy
  • őszi és tavaszi időszakban: a sportudvar, a tornaterem, a konditerem,
  • a téli időszakban: a tornaterem, konditerem
a testnevelő tanár felügyelete mellett hétfőtől péntekig minden délután legalább egy tanórán a tanulók számára nyitva legyen.
7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályaiházi feladat
A tanulók folyamatos és egyenletes felkészülése érdekében írásbeli és szóbeli házi feladatot adunk. Az általános elv a hétvégi házi feladatokkal kapcsolatban az, hogy nem adható több házi feladat hétvégére sem, mint amennyi az egyik tanítási napról a másik tanítási napra következő tanórák esetében adható.
Ne adjunk fel lehetőleg kötelező házi feladatot az őszi, téli és tavaszi szünetekre. Ezeket az időszakokat diákjaink töltsék pihenéssel, kikapcsolódással és önkéntes alapon az esetleges hiányosságok pótlásával. (Természetesen ennek nem kell vonatkoznia az érettségi vizsga előtt álló 12. évfolyamra.)
témazáró dolgozatok
A pedagógus a munkaközösségek által meghatározott témazáró és felmérő dolgozatokat a tanmenetben előre meghatározott módon irassa meg. A dolgozatírás időpontját a naplóban is és a tanulóknak is előre jelezze legalább egy héttel.
Az írásbeli dolgozatokat legkésőbb tíz munkanapon belül (magyar irodalom esszédolgozat esetében 15 munkanapon belül) javítsa ki (ennek esetleges akadályát jelentse az igazgatónak), a tanulókkal az értékelés szempontjait ismertesse.
Az osztályfőnök gondot fordít a dolgozatírás, házi feladatok és egyéb tanulmányi elfoglaltságok egyenletes elosztására az osztály számára. (Egy napon legfeljebb két, 5-8. évfolyamon egy témazárót írhat az osztály.)
A 9-13. évfolyamon csak osztályozó vizsga letételével folytathatja tanulmányait az a tanuló, aki valamelyik tantárgyból nem írja meg a tantervben előírt témazáró dolgozatok legalább kétharmadát, vagy aki a témazáró írásakor igazolatlanul hiányzik, és azt nem pótolja. A dolgozatok pótlására – évfolyamonként egységesen – évente két alkalommal a félévek zárása előtt az iskolai munkatervben meghirdetett időpontokban kerülhet sor.
A feladatlapok összeállítása, az elkészült dolgozatok értékelése a szakmai munkaközösségek feladata.
8. Iskolai tanév helyi rendje
9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma